Vacatures
  • [javascript protected email address]

MVO

Sinds de oprichting van de onderneming in 1988 staat De Goede Visuele Communicatie BV bekend om haar vooruitstrevendheid. De kwaliteit van de geboden dienstverlening, machines en oplossingen, staat hoog in het vaandel en de relatie met stakeholders is goed. Ook onze interne organisatie met haar processen kent een hoog niveau.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Uiteraard blijft De Goede Visuele Communicatie BV altijd streven naar verdere verbetering van haar dienstverlening en is zij zich bewust van haar positie binnen de maatschappij in het algemeen en de signbranche in het bijzonder.

Thans is het moment gekomen waarop de directie heeft besloten om ook alle zaken die in de loop van de jaren zijn gerealiseerd op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) nader te laten onderzoeken, de status te bepalen, formeel beleid vast te leggen en doelen voor de toekomst te formuleren. Ook is er bij medewerkers meer en meer een bewustwordingsproces ontstaan waardoor MVO inmiddels een bijzonder groot draagvlak binnen de onderneming kent.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wordt in de samenleving steeds belangrijker. MVO betekent dat we als onderneming streven naar zowel winst als naar positieve effecten voor het milieu en de mensen binnen en buiten de onderneming. De Goede Visuele Communicatie BV heeft zich ten doel gesteld om binnen de signbranche toonaangevend te zijn en te blijven op MVO-gebied en dit ook uit te dragen. Concreet zullen we, waar mogelijk, ondersteuning bieden op MVO-gebied aan onze relaties om ook hierdoor de MVO-principes verder te verspreiden.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ook hierin herkent u de kwaliteit van De Goede Visuele Communicatie BV.

De Goede Visuele Communicatie BV en haar visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De Goede Visuele Communicatie BV hecht er veel waarde aan om maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen een verhaal op papier te laten zijn. De Goede Visuele Communicatie BV heeft een gedragscode ontwikkeld en geïmplementeerd waarin is vastgelegd hoe De Goede Visuele Communicatie BV omgaat met de samenleving en met interne en zakelijke relaties. De code vormt een algemene basis voor het dagelijks handelen op het gebied van communicatie, privacy en bijvoorbeeld werkomstandigheden. Ook hoe De Goede Visuele Communicatie BV zich richt op maatschappelijk verantwoord ondernemen is vastgelegd in het document.

Het MVO-proces

“MVO is een resultaatgericht proces waarbij een bedrijf over de gehele keten van zijn activiteiten verantwoordelijkheid neemt over de effecten van deze activiteiten op sociaal, ecologisch en economisch gebied, daarover verantwoording aflegt en de dialoog aangaat met belanghebbenden”. Dat is de definitie van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens het MVO-platform. Maatschappelijk verantwoord ondernemen geniet in Nederland in toenemende mate aan populariteit. Bedrijven besluiten in meerdere maten enkel zaken te doen met bedrijven die aantoonbaar maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De drie P’s

De basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt in de drie P’s: Planet, People en Profit. Dat betekent voor een bedrijf als De Goede Visuele Communicatie BV dat zij naast het maken van winst ook moet zorgen dat het personeel het naar de zin heeft en rekening moet houden met het milieu en de maatschappij. Een goede balans hierin is essentieel; het streven naar winst mag niet ten koste gaan van de zorg voor het personeel of milieu, en andersom.

Integriteit

De basis voor al onze zakelijke handelingen is integriteit. Dit betekent dat iedereen die met De Goede Visuele Communicatie BV te maken heeft, zowel intern als extern, kan rekenen op een respectvolle, eerlijke en rechtvaardige behandeling.

Vakbekwaamheid en service


Wij zijn trots op onze vakbekwaamheid en de vakkundige wijze waarop onze medewerkers te werk gaan. Onze medewerkers moeten zich ervan bewust zijn dat realisatie van de doelstellingen van De Goede Visuele Communicatie BV alleen mogelijk is door klanten de beste service en kwaliteit te bieden. Deze op service en kwaliteit gerichte benadering vormt de basis.

Duurzaamheid

Ons belangrijkste doel is het drijven van een winstgevende, groeiende en duurzame onderneming. Evenwicht in de doelstellingen voor de korte en lange termijn is daarbij essentieel, evenals het vermijden van schade aan mens en milieu. Deze waarden zijn van essentieel belang voor de wijze waarop De Goede Visuele Communicatie BV haar onderneming voert en deze waarden staan aan de basis van al onze zakelijke beslissingen.

Mensenrechten en discriminatie

Wij respecteren mensenrechten en leven alle regelgeving op dit gebied na. Wij keuren elke vorm van intimidatie of discriminatie op basis van ras, leeftijd, geslacht, huidskleur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, handicap of land van afkomst af. Niet alleen onze medewerkers, maar ook anderen die met De Goede Visuele Communicatie BV te maken hebben, zoals inhuurkrachten, klanten, leveranciers of bezoekers moeten zich verre houden van elke vorm van discriminatie en de mensenrechten van anderen respecteren.

Gelijke mogelijkheden en arbeidsomstandigheden

Wij staan voor gelijke mogelijkheden voor alle medewerkers. In alle werk-gerelateerde aangelegenheden, waaronder werving, promotie, overplaatsingen, ontslagen, discipline, compensatie en vergoedingen, worden beslissingen zuiver genomen op basis van kwalificaties en vaardigheden die nodig zijn voor de betreffende functie. Elke relatie met en tussen onze medewerkers moet gebaseerd zijn op respect voor het individu. Wij streven ernaar vakbekwame mensen aan te trekken, te ontwikkelen en te behouden en bieden al onze medewerkers een veilige en gezonde werkomgeving. Onze medewerkers hebben een plicht om alle redelijke maatregelen te treffen om verwondingen en schade aan zichzelf, hun collega’s en het algemene publiek te voorkomen.

Tegenstrijdige belangen

Onze medewerkers mogen geen zakelijke activiteiten uitvoeren voor concurrenten, klanten, leveranciers of andere derden, tenzij hiervoor expliciet toestemming is gegeven door de directie van De Goede Visuele Communicatie BV. Onze medewerkers mogen geen persoonlijk voordeel halen uit zakelijke kansen die gerelateerd zijn aan onze bedrijfsvoering en dienen situaties te vermijden waarin hun eigen belangen kunnen botsen met de belangen van De Goede Visuele Communicatie BV.

Relatieonderhoud, geschenken en omkoping

Wij doen uitsluitend zaken op basis van waarde en prestatie en vermijden daarbij onethisch gedrag. Wij erkennen dat er voor het opbouwen van een normale zakenrelatie over en weer relatiegeschenken of vermaak worden gegeven. Onze medewerkers dienen echter geen geschenken aan te nemen die van zulke orde zijn dat het lijkt alsof er bepaalde verplichtingen aan verbonden zijn. Medewerkers mogen geen relatiegeschenken of vermaak weggeven die kunnen worden uitgelegd als omkoping, steekpenningen of afkoopsom. Het geven van contanten is te allen tijde verboden. In onze anti-corruptiebeleid wordt dit inhoudelijk verder beschreven.

Vertrouwelijke informatie

Onze medewerkers moeten informatie die zij hebben verkregen in verband met of tijdens hun dienstverband met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid behandelen. In gevallen waarin medewerkers de beschikking krijgen over vertrouwelijke informatie die, indien deze informatie openbaar gemaakt zou worden, De Goede Visuele Communicatie BV op korte of lange termijn zou kunnen schaden, mogen die medewerkers deze informatie niet gebruiken voor eigen gewin of dat van anderen. Specifieke gegevens over de financiële positie, het productieproces, belangrijke contracten, acquisities, afstotingen en fusies van De Goede Visuele Communicatie BV moeten altijd als vertrouwelijk worden beschouwd. Ook informatie die niet openbaar is en die medewerkers, klanten of concurrenten financieel of anderszins zou kunnen beschadigen, valt onder vertrouwelijke informatie.

Mededinging

Alle toepasselijke internationale en nationale mededingingswetten moeten worden gerespecteerd door onze medewerkers. Onze medewerkers moeten afzien van ongeoorloofde besprekingen met concurrenten, het uitwisselen van gevoelige informatie en andere vormen van onwettig gedrag inzake mededinging.

Milieu

Wij staan achter een bedrijfsvoering op duurzame en milieuvriendelijke wijze. Wij trachten te waarborgen dat onze bedrijfsvoering een minimale negatieve invloed heeft op mens en milieu, maar wel afgestemd is op onze legitieme zakelijke behoefte. De Goede Visuele Communicatie BV leeft de geldende regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu na.

CO2 neutraal transport

Waar mogelijk benutten wij de optie om onze pakketten CO2 neutraal te versturen. Hiermee ondersteunen wij projecten voor herbebossing en voor vernietiging van stortgas en methaan. De CO2-neutraal optie van onze hoofdtransporteur is door de Société Générale de Surveillance (SGS) geverifieerd. Tevens is dit CO2-compensatieproces gecertificeerd door The CarbonNeutral Company.

Politieke betrokkenheid

Wij ondersteunen geen politieke partijen en dragen niet bij aan fondsen voor groepen waarvan de activiteiten bedoeld zijn voor het behartigen van partijbelangen. In sommige omstandigheden kunnen wij besluiten materiële of financiële steun te verlenen aan plaatselijke, niet-partijdige zaken die relevant zijn voor de gemeenschap waarbinnen De Goede Visuele Communicatie BV opereert.

Naleving

Al onze medewerkers moeten de gedrag & ethische code kennen en toepassen in de dagelijkse praktijk. Oneigenlijk gedrag kan de reputatie van onze onderneming schaden. Iedere medewerker is zelf verantwoordelijk voor de naleving van de gedrag & ethische code binnen De Goede Visuele Communicatie BV. Medewerkers die vragen hebben over de code of advies wensen over de juiste toepassing ervan, kunnen terecht bij hun manager. Bij gevoelige kwesties of waar het gaat om problemen die niet met de manager kunnen worden besproken, moet men zich wenden tot de personeelsfunctionaris van De Goede Visuele Communicatie BV. Het stellen van vragen over bepaalde kwesties of praktijken of het te goeder trouw melding maken van een vermoeden dat de gedrag & ethische code niet juist wordt nageleefd zal in geen geval leiden tot een negatieve benadering van de medewerker of een nadelige invloed hebben op zijn of haar loopbaan. De beste waarborg voor juiste naleving is voortdurende oplettendheid van al onze medewerkers, teneinde gezamenlijk zorg te dragen voor een ethisch verantwoorde wijze van ondernemen. De gedrag & ethische code wordt apart beschreven.

De Goede Visuele Communicatie BV en haar medewerkers
De Goede Visuele Communicatie BV wil haar personeelsbeleid concreet koppelen aan maatschappelijk verantwoord ondernemen en streeft naar een personeelsbeleid dat zich nog meer richt op het individuele welbevinden van haar medewerkers om hen te binden en actief te houden in het arbeidsproces.

Personeelsbeleid
De Goede Visuele Communicatie BV onderkent dat haar medewerkers de belangrijkste factor zijn voor het bereiken van haar doelstellingen. Het beleid is er daarom op gericht dat alle functies binnen de organisatie worden bezet door gemotiveerde en vakbekwame medewerkers. Door werving, selectie, training en opleiding wordt gezorgd dat de kennis en motivatie van de medewerkers op een hoog peil gehandhaafd blijft, waardoor De Goede Visuele Communicatie BV de dienstverlening naar haar klanten optimaal kan blijven vervullen. Hierbij worden de middelen die de organisatie ter beschikking staan efficiënt gebruikt teneinde de gewenste kwaliteit op een verantwoorde wijze tot stand te brengen. Ook De Goede Visuele Communicatie BV moet inspelen op de veranderingen in de Nederlandse arbeidsmarkt. Noodzakelijk is daarbij de medewerker te kennen en te weten wat nodig is om zijn of haar privé- en werksituatie goed in balans te houden. Personeelsbeleid gericht op het individu vraagt een grote inspanning en is een investering die zich pas op langere termijn uitbetaalt.

Arbeidsomstandigheden

Het Arbeidsomstandighedenbeleid van De Goede Visuele Communicatie BV is gericht op het bereiken van zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers en waar nodig deze arbeidsomstandigheden te verbeteren. Bij het ontwikkelen en uitvoeren van het Arbobeleid, is dit beleid mede gericht op een zo goed mogelijke bescherming van de gezondheid en het bevorderen van het welzijn van onze medewerkers. Dit alles met als doel het voorkomen van (bijna) ongevallen, werk gerelateerde ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Om veiligheid van uitvoerenden en leidinggevenden te garanderen, beschikt De Goede Visuele Communicatie BV over een VCA-certificaat.

Het Arbobeleid voldoet aan de wettelijk vereiste normen, zoals geformuleerd in de Arbowet, -besluiten en -richtlijnen en is een verantwoordelijkheid voor de directie die zich hierin laat bijstaan door een gecertificeerde Arbodienst. De prioriteiten voor veiligheid, gezondheid en welzijn zullen jaarlijks worden vastgelegd in een vernieuwd of aangepast ‘Plan van aanpak’. Hierbij worden de resultaten van de periodieke risico-inventarisatie en -evaluatie als uitgangspunt genomen. De voortgang en status van het Plan van aanpak wordt jaarlijks gecommuniceerd naar alle medewerkers.

Opleiding en training

De kwaliteit van de dienstverlening wordt bij een bedrijf als De Goede Visuele Communicatie BV zeer sterk bepaald door de uitvoerende medewerkers. De Goede Visuele Communicatie BV besteedt derhalve zeer veel zorg aan training en opleiding van deze medewerkers. Zoals technische- en producttrainingen. Door op deze wijze met personeel om te gaan kunnen wij vaststellen dat De Goede Visuele Communicatie BV medewerkers jarenlang aan zich weet te binden.

Alle medewerkers van De Goede Visuele Communicatie BV ontvangen bij indiensttreding het personeelsregelement. Hierin krijgt de medewerker onder andere informatie en uitleg inzake ‘veiligheid’.

Medewerkers die operationeel ingezet worden ten behoeve van projectinstallaties hebben de cursus Basisveiligheid VCA of de cursus VCA VOL gehad.


Maatregelen in het wagenpark

De Goede Visuele Communicatie BV beschikt over een aanzienlijk wagenpark. Alle nieuwe auto’s worden aangeschaft met inachtneming van het genormeerde brandstofverbruik en energielabel (EURO 6) op basis van de huidige Euronormen. Insteek is hierbij een milieuvriendelijk investeringsbeleid met de geringst mogelijke verbruikswaardes.

Alle De Goede Visuele Communicatie BV diesel wagens, die volgens geldende wettelijke normen voorzien moeten zijn van een roetfilter, zijn als zodanig hiervan voorzien.

Schoner rijden is een essentieel onderdeel geworden in de instructies en beleidsplannen naar onze chauffeurs. Kernpunten daarbij zijn: aanpassing rijgedrag naar efficiënt rijden, meting brandstofgebruik per wagen en medewerker, kosten voor schade en reparatie, bekeuringen voor te hard rijden en door roodlicht rijden. De parameters worden door De Goede Visuele Communicatie BV geregistreerd, met betrokken medewerker besproken en in het personeelsdossier vastgelegd. Op niet betamelijk gedrag volgt een ontmoedigings- of sanctiebeleid.

De Goede Visuele Communicatie BV en haar leveranciers

Supplier Code of Conduct
De basis voor maatschappelijk verantwoord ondernemen ligt in de drie P’s: People, Planet en Profit. Dat betekent voor ons als De Goede Visuele Communicatie BV dat wij naast het maken van winst ook moet zorgen dat het personeel het naar de zin heeft en wij rekening moeten houden met het milieu en de maatschappij. Een goede balans hierin is essentieel; het streven naar winst mag niet ten koste gaan van de zorg voor het personeel of milieu, en andersom. Ook verwachten wij van onze leveranciers dat zij ernaar streven de duurzaamheid binnen de keten naar een hoger plan te tillen.

Wanneer we van leveranciers spreken bedoelen wij hiermee onze leveranciers en hun leveranciers en/of onderaannemers. Wij verwachten van al onze leveranciers dat zij instemmen met de punten die wij in deze Supplier Code of Conduct (SCC) hebben opgesteld.

We hebben dit document opgesteld met als doel het minimum gewenste niveau/gedrag te formuleren. Dit geldt voor alle betrokken partijen. Onze leveranciers moeten zich houden aan lokale wet- en regelgeving. Wanneer de lokale regelgeving strikter is dan hetgeen in deze SCC is omschreven, dan geldt uiteraard de lokale regelgeving.

People
De mensen bij De Goede Visuele Communicatie BV maken onze onderneming succesvol! De relatie met onze medewerkers is ontzettend belangrijk. We vinden de zorg voor ons personeel van groot belang en we bieden mogelijkheden voor zelfontwikkeling. De kwaliteit van De Goede Visuele Communicatie BV wordt mede bepaald door de kennis, kunde, enthousiasme en gedrevenheid van onze medewerkers.

Naast de duurzame relaties met onze medewerkers vinden wij duurzame relaties met onze leveranciers en klanten essentieel. Het is voor ons vanzelfsprekend dat we iedereen met respect behandelen. Een fijne samenwerking met onze medewerkers, leveranciers en klanten is van groot belang voor het succes van De Goede Visuele Communicatie BV.

De kwaliteit van onze relaties hebben we uitgesplitst in drie aandachtsgebieden: werkomstandigheden, mensenrechten en sociaal ondernemerschap. Wij verwachten ook van onze leveranciers dat zij zich met de volgende aandachtspunten bezighouden.

Werkomstandigheden

Het bieden van een veilige en schone werkomgeving.
Aanbieden van relevante trainingen.
Informeren over ontwikkelingen binnen de onderneming.
Verhogen veiligheid door preventie van ongevallen te bewerkstelligen. Beschikbaarheid van plannen en voorzieningen wanneer zich een calamiteit voordoet.
Onderneming voldoet aan nationale wetten en normen voor werktijden, overuren, feestdagen en vakanties.

Mensenrechten

De Goede Visuele Communicatie BV is ten alle tijden tegen elke vorm van discriminatie. Wij keuren het als er onderscheid wordt gemaakt in geslacht, leeftijd, geaardheid, religie, huidskleur, nationaliteit, sociale klasse of politieke voorkeur.
Wij zijn tegen kinder- en dwangarbeid.
Intimidatie zowel fysiek, psychologisch, seksueel als verbaal van aard, richting medewerkers en zakenpartners wordt niet getolereerd.

Sociaal ondernemerschap

Het is belangrijk aandacht te hebben voor de gezondheids- en veiligheidsaspecten tijdens alle stadia van het productieproces.
Integer handelen wordt bevorderd in uw onderneming. Corruptie, omkoping, afpersing en/of het bevoordelen van familie en vrienden binnen uw bedrijf wordt voorkomen en bestreden.
Actieve houding aannemen om informatie te delen met De Goede visuele communicatie BV wanneer er wijzigingen plaats vinden in bijvoorbeeld de wetgeving.
De Goede waardeert het als u zich als bedrijf nuttig maakt op het gebied van sociale initiatieven lokaal of internationaal.

Planet

In deze snel veranderende wereld verwachten wij schaarste aan energie en grondstoffen. Dit is een belangrijk aspect welke steeds zwaarder mee gaat wegen op het gebied van zakelijk succes, lettende op het milieu. Uiteraard vinden wij het belangrijk dat we onze planeet moeten behoeden voor ontbossing, vervuiling en het uitputten van natuurlijke reserves. Dit zijn ontzettend belangrijke elementen waarmee we rekening moeten houden wanneer we ons bezig houden met organisatieprocessen en productontwikkeling.

Bespaar energie door efficiënt gebruik te maken van brandstoffen en elektriciteit. Probeer daarbij gebruik te maken van duurzame energiebronnen als zon, wind en water.
Scheiden van afval is ontzettend belangrijk. Hergebruik materiaal waar mogelijk. En zorg voor een minimale uitstoot van schadelijke stoffen.
Gebruik waar mogelijk gerecyclede grondstoffen. Indien dit niet mogelijk is, streef dan naar de meest milieuvriendelijke variant.
Werk zo efficiënt en effectief mogelijk waardoor de hoeveelheid grondstoffen en energiekunnen worden gereduceerd.

Profit

Om een succesvol bedrijf te leiden moet je de belangen van de mens en de planeet voor ogen houden. Wij zijn ervan overtuigd dat je als bedrijf alleen succes kan behalen door aandacht te besteden aan zowel People als Planet.

Intellectueel eigendom en gevoelige informatie afkomstig van De Goede Visuele Communicatie BV moeten ten alle tijden beschermd worden. Wij gaan uiteraard ook vertrouwelijk om met informatie van onze leveranciers.
Concurrentie enkel leveren op een eerlijke manier.
Investeer in innovatie welke leidt naar duurzaamheid. Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van uw productieproces of het product.
Probeer kansen te benutten door de keten te optimaliseren. Een mogelijkheid is bijvoorbeeld het reduceren van verpakkingsmateriaal of reductie in volume/gewicht van zendingen. Op deze wijze wordt de benodigde hoeveelheid grondstoffen gereduceerd, wordt er bijgedragen aan efficiënter transport en worden de kosten gereduceerd.

Verantwoordelijkheid

De Goede Visuele Communicatie wil samen met haar werknemers en leveranciers streven naar de ontwikkeling van duurzaamheid in de keten. Wij waarderen uw betrokkenheid bij de doelen welke wij hebben opgesteld in deze SCC. Wij willen u vragen ook uw toeleveranciers op de hoogte te brengen van de inhoud en de voorwaarden van deze SCC.

Indien u over informatie beschikt dat een onderneming zich in aanzienlijke mate niet houdt aan de uitgangspunten zoals opgesteld in deze SCC. Dan kunt u strikt vertrouwelijk contact opnemen met De Goede Visuele Communicatie BV Een dergelijke melding kan betrekking hebben op het gedrag en handelen van alle deelnemers in de logistieke keten, inclusief medewerkers van De Goede Visuele Communicatie BV. Zeer zeker in het geval van ernstige inbreuken op belangrijke grondbeginselen zoals kinderarbeid, omkoping of niet integer handelen. Wij willen u dringend verzoeken hier onmiddellijk melding van te maken door contact met ons op te nemen op telefoonnummer 0575-564776 of per mail via SCC-confidential@degoede.com

Duurzaam innoveren


Wij proberen leveranciers ertoe te bewegen via technologische en andere innovaties duurzamer te worden. Daar waar de markt nog niet groot genoeg is om zelfstandig bepaalde initiatieven van de grond te krijgen, zoeken wij samenwerking met andere bedrijven en organisaties.

Zo is De Goede Visuele Communicatie BV lid van de branchevereniging SI’BON. Binnen de branchevereniging vindt een continue beoordeling plaats van leveranciers op de aspecten productkwaliteit, investering in nieuwe technologie, kennis, support en service, leveringsbetrouwbaarheid, kwaliteit samenwerking, distributiebeleid, telefonische bereikbaarheid en kwaliteitsmanagement.

Alle leden geven de leveranciers cijfers die uiteindelijk een gewogen gemiddelde opleveren. Iedere leverancier wordt geconfronteerd met zijn eigen beoordeling en in de gelegenheid gesteld zijn prestatie op diverse aspecten te verbeteren.

De Goede Visuele Communicatie BV en haar interne bedrijfsvoering

De Goede Visuele Communicatie BV laat het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook bij haar interne bedrijfsvoering een belangrijke plek innemen. Hiervoor worden energiebesparende keuzes gemaakt en is een stuk bewustwording onder haar werknemers van groot belang.

Afval/milieubeleid

De Goede Visuele Communicatie BV ziet milieuzorg als een maatschappelijke plicht en zal al haar medewerkers blijvend stimuleren milieubewust te handelen.

De Goede Visuele Communicatie BV onderneemt milieuverantwoord. Zorgt ervoor dat de gevolgen van haar functioneren voor het milieu in kaart worden gebracht. Is continu bezig met het vinden van oplossingen en initiatieven voor milieuvriendelijk opereren. Houdt zich aan formele regelgeving en informele gedragscodes en streeft voor de langere termijn op dit vlak een goede positie na in relatie tot andere signbedrijven.

Uitgangspunt hierbij is het alara-principe: “as low as reasonable achievable” (zo laag als redelijkerwijze bereikbaar is) op basis van de laatste stand van de (milieu-)techniek en rekening houdende met kosteneffectiviteit van de milieumaatregelen.

Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is het beleid erop gericht om te allen tijde te voldoen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van milieuaspecten en rekening te houden met alle mogelijke emissies van milieubelastende stoffen alsmede met een efficiënt gebruik van energiebronnen. Daartoe zullen er met het oog op continue verbetering maatregelen worden getroffen om de gesignaleerde milieueffecten bij de bron aan te pakken.

De belangrijkste doelstellingen en uitgangspunten van ons milieubeleid zijn:


  • het verminderen van de schadelijke uitstoot in de atmosfeer;
  • het stimuleren van energiebesparende maatregelen;
  • het stimuleren van hergebruik;
  • de reductie van materiaalgebruik;
  • het voorkomen van bodemverontreiniging;
  • het tegengaan van de verspreiding van bestaande verontreiniging;
  • het minimaliseren van overlast bij de vormgeving en inrichting van gebouwen, terreinen en installaties


Als installerend en dienstverlenend bedrijf worden er bij De Goede Visuele Communicatie BV geen eigen producten vervaardigd of geproduceerd. Derhalve vindt er geen aanvoer plaats van grondstoffen, zware metalen of anderszins milieubelastende of gevaarlijke grondstoffen. Kortom, er vindt bij De Goede Visuele Communicatie BV geen schadelijke emissie plaats.

Door de dagelijkse bedrijfsvoering heeft De Goede Visuele Communicatie BV te maken met reststoffen in de vorm van huishoudelijk en industrieel afval. Het industriële afval bestaat voornamelijk uit verpakkingsmaterialen, ijzer, textiel en inkt.

De losse afvalstoffen worden gescheiden in de volgende categorieën:

Hout
IJzer/ aluminium
Plastic folie
Papier en karton
Batterijen
Cartridges
Inktresidu
TL buizen
Spuitbussen

Deze afvalstoffen worden gescheiden verzameld en voor afvoer aangeboden aan de daartoe gekwalificeerde en gecertificeerde bedrijven die voor verdere verwerking zorgdragen.

Het afval op kantoor wordt periodiek gecontroleerd op de scheiding van papier, plastic, GFT en restafval.

Om het papierverbruik terug te dringen, verloopt veel interne communicatie via mail, digitale nieuwsbrief en de website en veel externe communicatie via mail. Ook de offertes, orderbevestigingen en facturen worden digitaal verzonden.

De Goede Visuele Communicatie BV houdt haar schoonmaakbedrijven aan de afgesproken regels. Bovendien heeft De Goede Visuele Communicatie BV aanvullend beleid voor het zorgvuldig afvoeren van afval dat ontstaat bij werkzaamheden op klantlocaties.

Om de continuïteit en juiste voortgang van de diverse afvalstromen te waarborgen, is een coördinator aangesteld die toeziet op het gescheiden verzamelen en het effectief, verantwoord en efficiënt afvoeren van de afvalstoffen. Daarnaast is het de taak van de coördinator om het ontstaan van afval zo veel mogelijk te beperken en hergebruik te bevorderen. Alle genomen activiteiten door de coördinator worden regelmatig gecontroleerd in opvolging en nakoming.

Recycling en hergebruik


Verouderde, gebruikte apparatuur en producten worden ingezameld en afgevoerd. Toners en batterijen worden centraal verzameld en vervolgens gedoneerd aan een goed doel. De toners die geschikt zijn voor hergebruik gaan voor recycling retour naar de leverancier.

Energieverbruik eigen infrastructuur


De Goede Visuele Communicatie BV geeft op centraal niveau vorm aan het energiemanagement binnen het bedrijf, teneinde het managen van de energieprestatie structureel te verbeteren. Naast de primaire doelstelling van het boeken van resultaten, is in eerste instantie de focus ook stevig gericht op het bewust maken van de medewerkers, welke verantwoording zij ook hebben in dit noodzakelijke proces.

Maatregelen in kantoren


In het kader van rendabele energiebesparende maatregelen zijn met name voor de verlichting ingrijpende veranderingen aangebracht die tot een significante vermindering van het energiegebruik hebben geleid.

Zo zijn nagenoeg alle in het pand aanwezige TL armaturen omgebouwd naar LED armaturen. Dit heeft een besparing van het energieverbruik op deze verlichtingssoort met gemiddeld 40% opgeleverd. Daarnaast zijn in armaturen van o.a. gang-, hal-, en buitenverlichting overal waar mogelijk energiezuinige LED lampen aangebracht. Gloeilampen komen niet meer voor.

In 2020 zijn onze servers vervangen voor nieuwe en energiezuinigere servers. Tevens is op dat moment een groot deel van de diensten overgezet naar clouddiensten.

De totale vervanging van onze oude computerbeeldschermen door moderne zuinige flatscreens heeft een energiebesparing opgeleverd. Ook heeft dit een positieve invloed op de warmteafgifte in de kantoorgebouwen. De Goede Visuele Communicatie BV heeft er beleid van gemaakt dat het aantal printers en kopieerinstallaties wordt teruggedrongen. Ook het aantal printers is teruggedrongen; niet elke medewerker heeft zijn eigen printer maar er is een centrale printer op elke afdeling geplaatst.

Giften aan culturele instellingen en goede doelen


De Goede Visuele Communicatie BV heeft een actief beleid aangaande goede doelen. Zo worden lokale verenigingen en gezelschappen gesponsord en kunnen ook (inter)nationale organisaties rekenen op financiële of facilitaire ondersteuning. Voorbeelden hiervan zijn: Voetbalclub Oeken, Tess Unlimited en Frank Futselaar.

De Goede en het anti-corruptiebeleid


Introductie

Bij De Goede Visuele Communicatie BV zijn wij altijd bezig om voor onze klanten een design te vertalen naar goede visuele communicatie. Zichtbaar ondernemen noemen wij dit. Al ruim 35 jaar is De Goede Visuele Communicatie BV een echt familiebedrijf en een begrip binnen de signing wereld. Wij staan voor kwaliteit, klantgerichtheid, innovatieve oplossingen en duurzaamheid.

Wij hebben dit Anti-corruptie en omkopingsbeleid opgesteld om ervoor te zorgen dat voor iedereen binnen onze organisatie duidelijk is hoe wij ervoor kunnen zorgen dat onze werkzaamheden/ activiteiten, zowel in Nederland als in het buitenland, op geen enkele manier in verband kunnen worden gebracht met corruptie. Wij hanteren dan ook een nultolerantiebeleid op het gebied van corruptie en omkoping.

Definities, beleid en richtlijnen

Definitie:
Corruptie is een verzamelnaam en houdt in dat iemand misbruik maakt van zijn/haar positie voor persoonlijk of zakelijk gewin. Omkoping valt ook onder de noemer corruptie. Corruptie gaat vaak samen met andere strafbare feiten, zoals witwassen en valsheid in geschrifte.

Omkoping is te zien als een vorm van corruptie en het doel hiervan is dat de omgekochte iets doet (*Actieve) of juist iets niet doet (*Passieve), waardoor de omkoper oneerlijke (zakelijke) voordelen heeft.

Omkoping kan zowel op zakelijk niveau als op privaat niveau plaatsvinden, een persoon kan dus iemand omkopen of omgekocht worden.

Beleid:
Het is het beleid van De Goede Visuele Communicatie BV dat het de medewerkers of derden die namens de Goede Visuele Communicatie BV handelen, ten strengste verboden is zich in te laten met enige vorm van omkoping of corruptie (actief of passief, direct of indirect, openbaar of privé) in verband met de werkzaamheden/ activiteiten van De Goede Visuele Communicatie BV.

Richtlijnen:

Medewerkers van de Goede Visuele Communicatie BV of derden die namens de Goede Visuele Communicatie BV handelen, mogen geen steekpenningen beloven, aanbieden, betalen, maken, zoeken, ontvangen of accepteren in verband met de werkzaamheden/ activiteiten van Goede Visuele Communicatie BV.

Medewerkers van de Goede Visuele Communicatie BV of derden die namens de Goede Visuele Communicatie BV handelen zullen geen sponsoring en/ of geschenken of entertainment aanbieden aan een derde partij die geïnterpreteerd kunnen worden als een poging tot omkoping.

Medewerkers van de Goede Visuele Communicatie BV of derden die namens de Goede Visuele Communicatie BV handelen onthouden zich van elk gedrag dat kan worden opgevat als het benaderen van derden met de bedoeling geschenken en/ of entertainment te ontvangen.

Medewerkers van de Goede Visuele Communicatie BV of derden die namens de Goede Visuele Communicatie BV handelen, dienen ervoor te zorgen dat mensen met wie zij in verband met de Goede Visuele Communicatie BV samenwerken, begrijpen dat omkoping en corruptie onaanvaardbaar is.

Medewerkers van de Goede Visuele Communicatie BV of derden die namens de Goede Visuele Communicatie BV handelen, dienen de directeur van De Goede Visuele Communicatie BV op de hoogte stellen als zij vermoeden of op de hoogte zijn van omkoping of corruptie binnen de Goede Visuele Communicatie BV of bij een partij (publieke of private entiteit, bedrijf of individu) in hun omgang met de Goede Visuele Communicatie BV.

*Actieve omkoping/ corruptie komt voor wanneer men steekpenningen belooft, aanbiedt of betaalt.
*Passieve omkoping/ corruptie komt voor wanneer men steekpenningen zoekt, accepteert of ontvangt.

De Goede gedrag & ethische code
In de gedragscode staan de richtlijnen beschreven voor ethisch gedrag die alle medewerkers en vertegenwoordigers van De Goede Visuele Communicatie BV dienen na te leven als zij uit naam van het bedrijf handelen. De gedragscode is bedoeld als een brede en heldere uiteenzetting van de fundamentele gedragsregels die, waar ter wereld De Goede Visuele Communicatie BV ook zaken doet, van iedere medewerker worden verwacht.

De Goede Visuele Communicatie BV verwacht dat de gedragscode wordt ondersteund met een goede dosis gezond verstand en een juist inschattingsvermogen. En hoewel wetten per land kunnen verschillen, onze waarden en de in deze gedragscode gestelde eisen zijn universeel.

Ethische code

De reputatie van De Goede Visuele Communicatie BV steunt op het gedrag van zijn medewerkers. We gaan er van uit dat iedere medewerker en vertegenwoordiger die verbonden is met De Goede Visuele Communicatie BV, bijdraagt aan de instandhouding van de goede reputatie van het bedrijf. Hierbij hanteren we de volgende regels en waarden:

De Goede Visuele Communicatie BV gaat ervan uit dat de medewerkers bij het uitvoeren van hun taken een beroep doen op hun beste, objectieve inzicht in alle zaken waar De Goede Visuele Communicatie BV bij betrokken is.

De Goede Visuele Communicatie BV hanteert hoge integriteitsnormen. Zowel naar onze medewerkers als naar onze klanten en leveranciers.

Wij staan voor een gelijke, eerbiedige en eerlijke behandeling van iedereen waarbij we de mogelijkheden van onze medewerkers maximaal benutten.

De eigendommen van De Goede Visuele Communicatie BV en van onze klanten worden alleen respectievelijk voor het bedrijf en de klant gebruikt.

Iedere medewerker dient de wet- en regelgeving na te leven bij het nemen van zakelijke beslissingen en in zijn/haar handelen.

Beleidsverklaring van De Goede Visuele Communicatie BV

De Goede Visuele Communicatie BV hanteert de hieronder vermelde regels van de beleidsverklaring van De Goede Visuele Communicatie BV:

Bedrijfsmiddelen van het bedrijf worden niet aangewend voor doelen die een schending zouden kunnen inhouden van enige geldende wet- of regelgeving.

Er worden geen valse, fictieve of misleidende posten opgevoerd in de boeken en archieven van het bedrijf.

De Goede Visuele Communicatie BV en zijn medewerkers doen geen zaken met een aanzienlijke waarde waardoor de eerlijke, zakelijke relatie tussen het bedrijf en de andere personen of entiteiten zou kunnen worden beïnvloed.

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in onze meerwaarde of in een van onze oplossingen? Vul dan je gegevens in, en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
LET OP: WIJ NEMEN GEEN OPDRACHTEN VAN PARTICULIEREN AAN.