Vacatures
  • [javascript protected email address]

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

1 Toepasselijkheid

1.1 De onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van De Goede Visuele Communicatie BV (“Algemene Leveringsvoorwaarden”) zijn van toepassing op en maken integraal deel uit van alle offertes en aanbiedingen van De Goede Visuele Communicatie BV, van elke aanvaarding, bevestiging en bekrachtiging door De Goede Visuele Communicatie BV van door de koper geplaatste orders en van alle overeenkomsten (“Overeenkomst”) betreffende de verkoop door De Goede Visuele Communicatie BV en de aankoop door de koper van goederen en diensten (“Producten”), tenzij en voor zover met De Goede Visuele Communicatie BV uitdrukkelijk anders overeengekomen is.

1.2 Enige voorwaarden en bedingen welke vermeld zijn in enig document of enige documenten dat of die de koper doet uitgaan vóór of na het door De Goede Visuele Communicatie BV doen uitgaan van enig document waarin de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden worden uiteengezet of naar de algemene leveringsvoorwaarden verwezen wordt, worden hierbij uitdrukkelijk door De Goede Visuele Communicatie BV van de hand gewezen en terzijde geschoven en de betreffende voorwaarden en bedingen zijn in het geheel niet van toepassing op enige verkoop aan de koper door De Goede Visuele Communicatie BV en zijn op geen enkele wijze bindend voor De Goede Visuele Communicatie BV.


2 Aanbod en aanvaarding


2.1 Iedere aanbieding is geheel vrijblijvend, tenzij expliciet anders bepaald, en dient als één geheel te worden opgevat.


2.2 De koper kan het aanbod accepteren gedurende een termijn van veertien (14) dagen na dagtekening van het aanbod, behoudens een andere expliciet vermelde aanvaardingstermijn.

2.3 Elke aanbieding kan door De Goede Visuele Communicatie BV worden ingetrokken of herroepen op elk tijdstip vóór ontvangst door De Goede Visuele Communicatie BV van het bericht van aanvaarding van het desbetreffende aanbod door de koper.

2.4 Een overeenkomst komt eerst tot stand na acceptatie van het aanbod door koper én een schriftelijke bevestiging van de opdracht door De Goede Visuele Communicatie BV, dan wel nadat door De Goede Visuele Communicatie BV een begin met de uitvoering is gemaakt.

2.5 Indien door omstandigheden, waaronder de aard, de omvang of de spoedeisendheid van de opdracht, geen opdrachtbevestiging is verzonden, dient de factuur van De Goede Visuele Communicatie BV te worden beschouwd als opdrachtbevestiging.

2.6 Elke overeenkomst wordt door De Goede Visuele Communicatie BV aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper – en zulks uitsluitend ter beoordeling van De Goede Visuele Communicatie BV – voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

2.7 Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk door partijen te worden overeengekomen. Deze wijzigingen alsmede de noodzakelijke extra werkzaamheden als gevolg van onjuiste of onvolledige gegevens of onvoldoende medewerking van de koper gelden als meerwerk en komen als zodanig voor rekening van de koper.

2.8 Verbreking en annulering van de overeenkomst door de koper is slechts mogelijk indien De Goede Visuele Communicatie BV daarin schriftelijk toestemt. Alsdan is de koper verplicht tot vergoeding van de door De Goede Visuele Communicatie BV ter voorbereiding – en gedeeltelijke – uitvoering gemaakte kosten, alsmede tot vergoeding van de nadelige financiële gevolgen voor De Goede Visuele Communicatie BV wegens het niet uitvoeren van de overeenkomst. Deze vergoedingen gezamenlijk zullen minimaal 10% van de desbetreffende order overeengekomen prijs bedragen.

2.9 Alle bescheiden betrekking hebbend op door De Goede Visuele Communicatie BV gedane offertes zijn en blijven eigendom van De Goede Visuele Communicatie BV en mogen zonder haar schriftelijke toestemming niet aan derden worden doorgegeven, ter inzage worden verstrekt, worden vermenigvuldigd of nagemaakt op welke wijze dan ook.

3 Prijs


3.1 De in een offerte, bevestiging of overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen welke nu of op enig toekomstig tijdstip volgens de wet van toepassing zijn op de producten.

3.2 Prijzen en tarieven die niet in de euro valuta zijn uitgedrukt, zijn gebaseerd op de op het moment van de aanbieding in Nederland geldende valutakoersen. Bij wijziging van een koersverhouding ten nadeel van De Goede Visuele Communicatie BV is laatstgenoemde gerechtigd om de met de koper overeengekomen prijzen of tarieven dienovereenkomstig te verhogen, zonder daarbij gehouden te zijn een wijziging vooraf aan de koper kenbaar te maken.

3.3 De vermelde prijzen zijn gebaseerd op levering af-fabriek (INCOTERMS, meest recente versie) vanaf de productielocatie van De Goede Visuele Communicatie BV of een andere door De Goede Visuele Communicatie BV aan te wijzen locatie, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen de koper en De Goede Visuele Communicatie BV.

3.4 De Goede Visuele Communicatie BV zal de verkoopprijs verhogen met belastingen, rechten of vergelijkbare heffingen indien De Goede Visuele Communicatie BV volgens de wet verplicht is of de mogelijkheid heeft om deze af te dragen of te innen en de koper zal deze samen met de prijs voldoen.

3.5 De Goede Visuele Communicatie BV is gerechtigd afzonderlijk aan de koper in rekening te brengen de kosten verband houdend met werkzaamheden verricht door derden welke niet uitdrukkelijk in de door De Goede Visuele Communicatie BV afgegeven prijs zijn inbegrepen.

4 Betaling


4.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen De Goede Visuele Communicatie BV en de koper, kan De Goede Visuele Communicatie BV de prijs van de geleverde producten bij de koper in rekening brengen na aflevering van de producten in overeenstemming met de van toepassing zijn de INCOTERMS.

4.2 Nettobetaling is verschuldigd binnen dertig (30) dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is tussen De Goede Visuele Communicatie BV en de koper.

4.3 De Goede Visuele Communicatie BV is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren goederen en/of diensten te vorderen en/of zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen.

4.4 Alle betalingen dienen overgemaakt te worden naar het opgegeven adres van De Goede Visuele Communicatie BV.

4.5 Elke betaling wordt geacht te zijn een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten en vervolgens van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.

4.6 Indien in termijnen geleverd wordt, kan elke termijn afzonderlijk in rekening gebracht worden en dient deze op de vervaldatum voldaan te worden. Er wordt geen korting verleend voor vervroegde betaling, tenzij De Goede Visuele Communicatie BV met een dergelijke korting schriftelijk ingestemd heeft.

4.7 Indien de koper niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het verschuldigde jegens De Goede Visuele Communicatie BV zonder nadere ingebrekestelling terstond opeisbaar en is koper over het verschuldigde tevens rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke handelsrente. De Goede Visuele Communicatie BV is gerechtigd in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is ontvangen.

4.8 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdend met de inning van enige vordering op de koper komen voor rekening van de koper. Hieronder worden in ieder geval begrepen de declaraties van incassobureaus, deurwaarders, advocaten en deskundigen. De buitengerechtelijke kosten worden bovendien geacht ten minste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen, met een minimum van EUR 750,00.

4.9 Indien de koper in gebreke is met de betaling van enige verschuldigde kosten of lasten, dan wel anderszins in gebreke is, heeft De Goede Visuele Communicatie BV het recht om uitvoering van de overeenkomst en/of levering van producten te weigeren totdat de koper de verschuldigde bedragen voldaan heeft en kan De Goede Visuele Communicatie BV overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van levering of enige andere handeling of verrichting zijdens De Goede Visuele Communicatie BV in het kader van de overeenkomst. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag, alsmede andere voorkomende kosten, komen voor rekening van de koper. Dit recht zal gelden naast en niet in de plaats treden van enige andere rechten en rechtsmiddelen welke gelden of ten diensten staan uit hoofde van de overeenkomst of de wet.

4.10 Alle leveringen waar De Goede Visuele Communicatie BV mee ingestemd heeft zijn te allen tijde afhankelijk van vaststelling van de vereiste kredietwaardigheid van koper door De Goede Visuele Communicatie BV. Indien naar de mening van De Goede Visuele Communicatie BV de financiële situatie van de koper op enig tijdstip zodanig is dat het niet verantwoord is om over te gaan tot productie of levering van producten op basis van de bovengenoemde betalingsvoorwaarden, kan De Goede Visuele Communicatie BV volledige of gedeeltelijke betaling vooraf dan wel andere betalingsvoorwaarden bedingen als voorwaarde voor levering en kan De Goede Visuele Communicatie BV overgaan tot opschorting, uitstel of beëindiging van kredietverlening, levering of enige andere handeling of verrichting zijdens De Goede Visuele Communicatie BV in het kader van de overeenkomst.

4.11 De koper is nimmer gerechtigd betaling van enige facturen op te schorten dan wel te verrekenen met enige vordering op De Goede Visuele Communicatie BV.

5 Levering


5.1 Producten worden af-fabriek (INCOTERMS, meest recente versie) geleverd zoals aangegeven door De Goede Visuele Communicatie BV, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Transportkosten en verzekeringen komen voor rekening van de koper. Het risico gaat over op de koper op het moment van levering zoals deze op grond van deze op grond van deze algemene leveringsvoorwaarden dient te geschieden.

5.2 De leveringstermijn gaat in na bevestiging door De Goede Visuele Communicatie BV van de order van de koper, doch niet eerder dan na ontvangst door De Goede Visuele Communicatie BV van alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens én – indien overeengekomen – betaling door de koper van de koopprijs c.q. de overeengekomen termijn(en) of bankgarantie.

5.3 Leveringstermijnen worden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, slechts bij benadering gegeven en gelden niet als fatale termijnen. De Goede Visuele Communicatie BV kan er niet voor aansprakelijk gehouden worden, noch op basis daarvan geacht worden in gebreke te zijn met de vervulling van haar verplichtingen jegens de koper.

5.4 De Goede Visuele Communicatie BV kan naar eigen keuze dat gedeelte van de order leveren dat reeds gereed is dan wel wachten tot de gehele order gereed is.

5.5 Indien de koper niet of niet tijdig voldoet aan enige uit deze of uit een andere, met de order samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, is De Goede Visuele Communicatie BV gerechtigd de uitvoering op te schorten, zonder dat De Goede Visuele Communicatie BV tot enige schadeloosstelling gehouden kan worden. De levertijd wordt verlengd met de tijd dat de overeenkomst aldus is opgeschort.

5.6 De koper dient De Goede Visuele Communicatie BV er schriftelijk van op de hoogte te brengen indien levering niet heeft plaatsgevonden en dient De Goede Visuele Communicatie BV een termijn van dertig (30) dagen te gunnen om het verzuim te herstellen. Indien De Goede Visuele Communicatie BV niet levert binnen deze termijn van dertig (30) dagen, heeft de koper als enige en uitsluitende rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de overeenkomst te ontbinden.

5.7 Overschrijding van de leveringstermijn als gevolg van overmacht geeft geen der partijen recht op schadevergoeding, noch op het niet nakomen van enige uit deze of uit andere met de order samenhangende overeenkomst voortvloeiende verplichting, noch op het ontbinden van de overeenkomst.

5.8 Ingeval van overschrijding van de leveringstermijn, anders dan door overmacht, kan van de partij door wiens schuld of voor wiens risico de overschrijding heeft plaatsgevonden betaling van schadevergoeding worden gevorderd met inachtneming van het volgende:

a) De door De Goede Visuele Communicatie BV verschuldigde schadevergoeding wordt vastgesteld op het bedrag van de door de koper werkelijk geleden directe schade voor zover deze genoegzaam zal zijn aangetoond; en

b) De totale door De Goede Visuele Communicatie BV verschuldigde schadevergoeding zal in geen geval meer bedragen dan 10% van de voor de desbetreffende order overeengekomen prijs.

5.9 Indien de koper een verwachting afgeeft ten aanzien van de af te nemen zaken en De Goede Visuele Communicatie BV dientengevolge productiecapaciteit reserveert, is de koper gehouden tenminste 75% van de afgegeven verwachting daadwerkelijk af te nemen. Indien koper minder afneemt dan het hiervoor aangegeven minimum, is De Goede Visuele Communicatie BV gerechtigd het verschil aan de koper in rekening te brengen.

5.10 Producten die na het verstrijken van de leveringstermijn door de koper niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking van de koper en worden door De Goede Visuele Communicatie BV voor rekening en risico van de koper opgeslagen. Producten zullen voor een periode van maximaal zes (6) maanden worden opgeslagen. Na het verstrijken van deze termijn is De Goede Visuele Communicatie BV gerechtigd de producten te vernietigen of her te gebruiken op een door De Goede Visuele Communicatie BV te bepalen wijze. Dit laat echter de betalingsverplichting van de koper onverlet.

5.11 Indien de productie van De Goede Visuele Communicatie BV door enige oorzaak beperkt is, heeft De Goede Visuele Communicatie BV het recht om de beschikbare productie en producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar klantenbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan de koper minder producten verkocht en geleverd worden dan is vastgelegd in de overeenkomst.

5.12 De koper dient transportschade direct na ontvangst van de producten aan de vervoerder te melden en een afschrift daarvan te zenden naar De Goede Visuele Communicatie BV.

6 Eigendomsvoorbehoud


6.1 De eigendom van de producten gaat op de koper over na voldoening door de koper van al hetgeen De Goede Visuele Communicatie BV als tegenprestatie van door De Goede Visuele Communicatie BV aan de koper krachtens de overeenkomst geleverde of te leveren producten inclusief rente en kosten, alsmede wegens tekortschieten van de koper in de nakoming van de overeenkomst te vorderen heeft.

6.2 De koper is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud ten behoeve van De Goede Visuele Communicatie BV rust, identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van de overige zich bij de koper bevindende goederen af te zonderen.

6.3 Indien en zolang de eigendom van de geleverde goederen door De Goede Visuele Communicatie BV is voorbehouden, is het de koper niet toegestaan deze goederen te vervreemden, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf, dan wel enig beperkt zakelijk recht daarop te vestigen. Onder  normale bedrijfsuitoefening wordt evenwel niet verstaan liquidatieverkopen, verkopen tegen dumpprijzen en dergelijke.

6.4 De koper heeft een zorgplicht met betrekking tot de onder het eigendomsvoorbehoud vallende goederen en dient deze te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle in de branche gebruikelijke risico’s, waaronder diefstal, beschadiging en tenietgaan. Bij het afsluiten van deze verzekeringen wordt een pandrecht gevestigd ten behoeve van De Goede Visuele Communicatie BV ter zake van uitkering van schade en verlies van de producten waarop een eigendomsvoorbehoud rust, welke uitkering in plaats treedt van deze producten.

6.5 Indien de koper met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens De Goede Visuele Communicatie BV tekortschiet of De Goede Visuele Communicatie BV goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is De Goede Visuele Communicatie BV gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen.

6.6 Teneinde De Goede Visuele Communicatie BV in staat te stellen het in het vorige lid genoemde recht tot terugname van de goederen te kunnen uitoefenen, verleent de koper reeds nu voor alsdan aan De Goede Visuele Communicatie BV toestemming om de terreinen en gebouwen waar de goederen zich bevinden, daartoe te – laten – betreden. De kosten van teruggave van de goederen zijn voor rekening van koper.

6.7 Indien de koper ondanks schriftelijke aanmaning daartoe, weigert haar medewerking te verlenen aan de revindicatie van de geleverde producten, is de koper dienaangaande in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van EUR 500,00 per dag dat hij hiermee in verzuim is/blijft.

6.8 De Goede Visuele Communicatie BV behouden ons het auteursrecht en modelrecht voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde modellen, tekeningen, schetsen, ontwerpen, foto’s, films, afbeeldingen, teksten, beschrijvingen, handleidingen, ideeën etc.

7 Garantie


7.1 De Goede Visuele Communicatie BV garandeert dat de producten op het tijdstip van levering aan de koper en gedurende een periode van zes (6) maanden vanaf de leveringsdatum vrij zullen zijn van gebreken en dat de producten gebruikt kunnen worden voor het doel waarvoor ze zijn vervaardigd.De gebruikte onderdelen voldoen aan de normen die daarvoor zijn opgesteld en zijn overeenkomstig eventueel verstrekte of bekende specificatie.

7.2 De koper is verplicht ten aanzien van de geleverde producten binnen 24 uur na levering een controle uit te voeren op eventuele tekortkomingen en deze onverwijld doch binnen drie (3) dagen na levering schriftelijk en aangetekend aan De Goede Visuele Communicatie BV kenbaar te maken. Bij gebreke waarvan De Goede Visuele Communicatie BV geacht wordt ten aanzien van de geleverde producten volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan en vervallen enige rechten van koper in dat opzicht.

7.3 Verborgen gebreken dienen binnen vijf (5) dagen na de dag waarop de gebreken zijn ontdekt, althans binnen vijf (5) dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden ontdekt, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt door de koper aan De Goede Visuele Communicatie BV.

7.4 Indien en voor zover sprake is van een tijdig ingediende klacht, waarbij het bewijs van tijdige indiening alsmede de juistheid van de klacht bij de koper rust, die door De Goede Visuele Communicatie BV is geaccepteerd en gegrond bevonden dan dient de koper binnen acht (8) dagen na acceptatie van de klacht de producten aan De Goede Visuele Communicatie BV te retourneren, waarbij de producten zijn vergezeld van een retouradvies met daarin datum en nummer van de leverfactuur en de reden voor retournering vermeld. Vervolgens is De Goede Visuele com Communicatie municatie BV gehouden de oorspronkelijk geleverde producten te vervangen door producten van de overeengekomen kwaliteit dan wel producten te repareren, dan wel een vergoeding toe te kennen, één en ander ter discretie van De Goede Visuele Communicatie BV Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid van De Goede Visuele Communicatie BV is uitgesloten.

7.5 De Goede Visuele Communicatie BV zal een redelijke termijn gegund worden voor reparatie, vervanging of toekenning van een vergoeding. De niet aan de specificaties beantwoordende of gebrekkige producten worden eigendom van De Goede Visuele Communicatie BV zodra deze vervangen zijn of een vergoeding toegekend is.

7.6 Indien reclames niet gegrond blijken te zijn, kunnen de kosten van het onderzoek, testen, transport en afhandelen in rekening worden gebracht bij de koper, onder gehoudenheid voor de koper de gereclameerde producten voor eigen rekening en risico weer terug te nemen.

7.7 Reclames over facturen of leveringsomvang dienen binnen veertien (14) dagen na datum van de factuur schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en de gronden van de reclame(s) aan De Goede Visuele Communicatie BV te worden toegezonden.


7.8 Klachten met betrekking tot manco’s en beschadigingen aan een door de koper of namens de koper ontvangen zending dienen op de vrachtbrief te worden aangetekend, bij gebreke waarvan iedere klacht dienaangaande vervalt.

7.9 In geval van reclame is de koper niet gerechtigd om de voldoening aan zijn verplichtingen jegens De Goede Visuele Communicatie BV op te schorten.

7.10 Niettegenstaande het bovenstaande heeft De Goede Visuele Communicatie BV geen verplichtingen op basis van de garantie indien blijkt dat het beweerde gebrek of niet beantwoorden aan de specificaties toe te schrijven is aan testen onder bijzondere gebruiksomstandigheden, verkeerd gebruik, gebruik op andere wijze dan beschreven in de gebruikershandleiding, onvoldoende zorg of een ongeval, dan wel aan ondeugdelijke aanpassingen of wijzigingen of opslag of verkeerd transport, of verkeerde behandeling van het product.

7.11 De expliciete garantie zoals uiteengezet in het bovenstaande geldt rechtstreeks voor de koper en niet voor diens klanten, agenten of vertegenwoordigers en treedt in de plaats van alle andere garanties, van expliciete of impliciete aard, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, eventuele impliciete garanties met betrekking tot geschiktheid voor een bepaald doel, verkoopbaarheid, of afwezigheid van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten. Alle andere garanties worden hierbij specifiek door De Goede Visuele Communicatie BV van de hand gewezen.

8 Aansprakelijkheid


8.1 De totale aansprakelijkheid van De Goede Visuele Communicatie BV wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van de materiële en directe schade tot maximaal 50% van het bedrag van de afzonderlijk voor de desbetreffende order overeengekomen prijs.

8.2 De Goede Visuele Communicatie BV zal uitsluitend aansprakelijk kunnen worden gehouden voor die directe schade waarvoor zij in deze algemene leveringsvoorwaarden de aansprakelijkheid uitdrukkelijk heeft aanvaard. De Goede Visuele Communicatie BV is niet aansprakelijk voor gederfde winst, gederfde besparingen, verlies van reputatie, verlies van goodwill, schadevergoedingen van indirecte, bijkomende of van bijzondere aard.

8.3 De Goede Visuele Communicatie BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet deugdelijke bestanddelen of onderdelen van producten, welke bestanddelen of onderdelen zijn geproduceerd door een derde in opdracht van de koper, indien en voor zover deze ondeugdelijkheid het gevolg is van onjuistheden respectievelijk onvolkomenheden in het door de koper aan De Goede Visuele Communicatie BV verstrekte ontwerp alsook voor inbreuken die dat ontwerp maakt op rechten van derden.

8.4 De koper vrijwaart De Goede Visuele Communicatie BV tegen alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de koper aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door De Goede Visuele Communicatie BV geleverde producten, behoudens indien en voor zover de koper bewijst dat de schade is veroorzaakt door de door De Goede Visuele Communicatie BV geleverde producten. De Goede Visuele Communicatie BV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor enig gebrek aan producten, voor zover deze producten niet door De Goede Visuele Communicatie BV zelf zijn vervaardigd, doch op uitdrukkelijk verzoek van koper aan De Goede Visuele Communicatie BV zijn vervaardigd door derden, zulks met inbegrip van onder meer etiketten, bijsluiters, handleidingen of anderszins.

8.5 De Goede Visuele Communicatie BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevallen waarin de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, zich voorgedaan heeft als gevolg van een opzettelijke gedraging van de koper of door de koper voorkomen had kunnen worden.

8.6 Een eventuele vordering van de koper tot schadevergoeding dient door hem ingediend te worden binnen negentig (90) dagen na de datum van de gebeurtenis die aan de vordering ten grondslag ligt, terwijl een eventueel rechtsgeding met betrekking tot een dergelijke vordering aanhangig gemaakt dient te worden binnen één (1) jaar na de datum van de vordering. Vorderingen welke niet met inachtneming van het hier bepaalde ingediend worden, zijn nietig.

9 Overmacht


9.1 De Goede Visuele Communicatie BV is niet aansprakelijk voor enig verzuim of enige vertraging in de uitvoering van een overeenkomst indien:

a) het verzuim of de vertraging te wijten is aan onderbrekingen in het productieproces van de producten; of

b) het verzuim of de vertraging te wijten is aan overmacht zoals omschreven in het navolgende of in de wet.

9.2 Indien zich een verzuim of vertraging voordoet zoals in het bovenstaande bedoeld, wordt de uitvoering van het relevante deel of de relevante delen van de overeenkomst opgeschort zolang het betreffende verzuim voortduurt, waarbij er evenwel voor De Goede Visuele Communicatie BV geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de koper ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.

9.3 Met de term “overmacht” wordt bedoeld omstandigheden of gebeurtenissen – al dan niet te voorzien ten tijde van het aangaan van de overeenkomst – welke zich naar maatstaven van redelijkheid onttrekken aan de invloed van De Goede Visuele Communicatie BV en als gevolg waarvan redelijkerwijze geen vervulling van haar verplichtingen geëist kan worden. Deze definitie strekt zich tevens uit tot overmacht en/of verzuim bij een van de leveranciers van De Goede Visuele Communicatie BV.

9.4 Van overmacht is in ieder geval, doch niet uitsluitend, sprake in geval van brand, overstroming, werkstaking, epidemieën, (burger)oorlog, oproer, watersnood, waterschade, terrorisme, overheidsmaatregelen, niet (tijdig) beschikbaar zijn van vergunningen, handelsembargo’s, arbeidsonlusten, elektriciteitsuitval, bedrijfsstoringen, transportmoeilijkheden, onvoorziene technische complicaties, wanprestatie bij of vertraging aan de zijde van toeleveranciers en onderaannemers van De Goede Visuele Communicatie BV en het niet (tijdig) of onvoldoende beschikbaar zijn van materialen, transport, brandstoffen, energie en arbeidskracht.

9.5 Indien de situatie van overmacht blijft bestaan gedurende een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden (of indien naar redelijkheid door De Goede Visuele Communicatie BV verwacht wordt dat de vertraging zich zal uitstrekken over een periode van drie (3) achtereenvolgende maanden), heeft De Goede Visuele Communicatie BV het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daardoor enige aansprakelijkheid jegens De Goede Visuele Communicatie BV ontstaat.

9.6 Indien De Goede Visuele Communicatie BV bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is De Goede Visuele Communicatie BV gerechtigd de reeds verrichte werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te factureren en dient koper deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.

10 Ontbinding


10.1 Indien:

a) De koper enige op hem rustende verplichting jegens De Goede Visuele Communicatie BV niet volledig of niet juist nakomt;

b) De koper failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe is ingediend, surseance van betaling is aangevraagd of verleend, toepassing van de schuldsaneringsregeling (WSNP) is verzocht of verleend;

c) Op het geheel of een gedeelte van de eigendommen van de koper (conservatoir) beslag is gelegd;

d) De koper krachtens rechterlijk vonnis handelingsonbekwaam is geworden of van zijn vrijheid is beroofd;

e) De koper wordt ontbonden of geliquideerd, (af)splitsing of fusie plaatsvindt of, indien het een natuurlijk persoon betreft, overlijdt;

f) De koper overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een ander bedrijf;

g) De door de koper aan De Goede Visuele Communicatie BV verstrekte gegevens niet overeen blijken te stemmen met de daadwerkelijke situatie; heeft De Goede Visuele Communicatie BV het recht door het enkel plaatsvinden van de eerder genoemde omstandigheden, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en het geleverde als haar eigendom terug te vorderen.

10.2 Zodra zich een van de hierboven genoemde gebeurtenissen voordoet, worden alle door de koper in het kader van de overeenkomst te verrichten betalingen onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

10.3 Voorts heeft De Goede Visuele Communicatie BV te allen tijde het recht om van koper schadevergoeding te vorderen.

11 Intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom op (delen van) zaken die aan De Goede Visuele Communicatie BV (inclusief eventuele documentatie) toebehoren, berusten bij De Goede Visuele Communicatie BV. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, wordt door De Goede Visuele Communicatie BV geen gebruiksrecht c.q. licentie aan de koper verleend ten aanzien van industriële en intellectuele eigendomsrechten die De Goede Visuele Communicatie BV in eigendom of krachtens licentie toekomen.

11.2 Het is koper niet toegestaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Goede Visuele Communicatie BV enige verandering aan de producten van De Goede Visuele Communicatie BV of de verpakking daarvan aan te brengen en/of daarop of daarin zijn eigen merk(en) of handelsnaam/namen of andere wijzigingen aan te brengen of anderszins inbreuk te maken op of schade toe te brengen aan de industriële en intellectuele eigendommen van De Goede Visuele Communicatie BV.

11.3 De koper staat er jegens De Goede Visuele Communicatie BV voor in dat zij alle rechten houdt - waaronder industriële en intellectuele eigendomsrechten - op de door de koper aan De Goede Visuele Communicatie BV geleverde c.q. ter beschikking gestelde materialen, benodigd voor de vervulling van verplichtingen van De Goede Visuele Communicatie BV krachtens de overeenkomst en/of dat de koper het recht heeft om De Goede Visuele Communicatie BV toe te staan over bedoelde materialen te beschikken en deze te gebruiken zoals bedoeld in de overeenkomst.

11.4 De Goede Visuele Communicatie BV aanvaardt geen aansprakelijkheid jegens de koper wegens enige inbreuk als bedoeld in dit artikel indien de inbreuk samenhangt met het feit dat De Goede Visuele Communicatie BV, in opdracht van de koper, de betreffende producten heeft aangepast of gewijzigd, of deze handelingen door derden heeft laten verrichten.

11.5 De Goede Visuele Communicatie BV behoudt alle rechten in alle computerprogramma’s, specificaties en/of gegevens welke door De Goede Visuele Communicatie BV benut of ontwikkeld zijn ter uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of bedoelde computerprogramma’s, specificaties of gegevens door De Goede Visuele Communicatie BV ontwikkeld zijn voor de levering van producten aan de koper krachtens de overeenkomst of anderszins.

11.6 De Goede Visuele Communicatie BV behoudt alle rechten op bewerkingen, waaronder maar niet beperkt tot alle model-, proef- en andere bewerkingen door De Goede Visuele Communicatie BV geproduceerd, ongeacht of deze zijn geproduceerd ter levering van producten aan de koper krachtens de overeenkomst of anderszins.

12 Export-/importregulering


12.1 Indien voor de levering van producten in het kader van de overeenkomst een export- of importvergunning verleend dient te worden door een regering en/of enige regeringsinstantie uit hoofde van enige van toepassing zijnde wet- of regelgeving, of de levering anderszins beperkt of verboden is vanwege wet- of regelgeving betreffende export- of importregulering, kan De Goede Visuele Communicatie BV overgaan tot opschorting van haar verplichtingen en de rechten van de koper met betrekking tot de betreffende levering tot de vereiste vergunning verleend wordt, dan wel voor de duur van de betreffende beperking en/of het betreffende verbod. Daarnaast kan De Goede Visuele Communicatie BV de overeenkomst beëindigen zonder daardoor tot enige verplichting jegens de koper gehouden te worden.

12.2 Verder dient De Goede Visuele Communicatie BV, indien een verklaring omtrent eindgebruiker (end-user statement) vereist is, de koper daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en dient de koper dit document aan De Goede Visuele Communicatie BV te doen toekomen op eerste verzoek daartoe van De Goede Visuele Communicatie BV.

12.3 Indien een importvergunning vereist is, dient de koper De Goede Visuele Communicatie BV daarvan onverwijld op de hoogte te stellen en dient de koper dit document aan De Goede Visuele Communicatie BV te doen toekomen zodra het beschikbaar is.

12.4 Door de offerte van De Goede Visuele Communicatie BV te aanvaarden, door het aangaan van een overeenkomst en/of door het in ontvangst nemen van producten, stemt de koper ermee in dat hij zich dient te onthouden van enige wijze van gebruikmaking van de producten en/of erop betrekking hebbende documentatie indien hij daardoor enige wet- en regelgeving betreffende export- of importregulering zou overtreden.

13 Geheimhouding


13.1 Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de wederpartij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven en niet aangewend zal worden voor enig ander doel dan waarover partijen tot overeenstemming zijn gekomen binnen het kader van de overeenkomst. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

13.2 Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van De Goede Visuele Communicatie BV is het de koper niet toegestaan bekend te maken in publicaties, advertenties en anderszins in schriftelijke of mondelinge vorm op welke wijze hij zaken doet en/of zaken heeft gedaan met De Goede Visuele Communicatie BV.

13.3 Alle in het kader van de voor de uitvoering van de onderhavige overeenkomst aan de koper ter beschikking gestelde gegevens, specificaties of overige informatie worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.

13.4 De koper dient desgevraagd de vertrouwelijke informatie alsmede alle kopieën of andere vermenigvuldigingen daarvan onverwijld over te dragen aan De Goede Visuele Communicatie BV.

14 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


14.1 Alle offertes, bevestigingen en overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden uitgelegd naar Nederlands recht.

14.2 De koper en De Goede Visuele Communicatie BV dienen in eerste instantie te trachten om via overleg en onderhandeling met elkaar in goed vertrouwen en in een sfeer van gezamenlijke samenwerking elk geschil te beslechten dat voortvloeit uit of verband houdt met enige overeenkomst.

14.3 Alle geschillen welke niet in der minne kunnen worden beslecht, dienen onderworpen te worden aan de exclusieve jurisdictie van een Nederlandse rechtbank.

14.4 Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is niet van toepassing op enige offerte, bevestiging of overeenkomst.

14.5 Niets van hetgeen vervat is in dit artikel mag geduid of geïnterpreteerd worden als een beperking van het recht van hetzij De Goede Visuele Communicatie BV hetzij de koper om krachtens de toepasselijke wetgeving een gerechtelijke uitspraak of een andere gerechtelijke maatregel te verkrijgen of om stappen te ondernemen ter waarborging van de mogelijkheid om verhaal te zoeken op de andere partij.

15 Overige bepalingen


15.1 Indien als gevolg van de bevinding van een bevoegde rechtbank of als gevolg van enige toekomstige handeling van een wetgevend of bestuurlijk orgaan één of meer bepalingen van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden hun geldigheid verliezen of niet gehandhaafd kunnen worden, laat dit de geldigheid of handhaafbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

15.2 Indien in laatste instantie tot de bevinding gekomen mocht worden dat enige bepaling van de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden niet wettig of handhaafbaar is, wordt de betreffende bepaling geacht uit deze algemene leveringsvoorwaarden verwijderd te zijn, doch blijven alle overige bepalingen volledig geldig en van kracht en wordt de bepaling die geacht wordt niet wettig of handhaafbaar te zijn, vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, voor zover dit wettelijk toelaatbaar is.

15.3 Indien een der partijen nalaat om gebruik te maken van enig recht of rechtsmiddel uit hoofde van de overeenkomst, of pas na verloop van tijd ervan gebruik maakt, mag dit niet uitgelegd worden als afstand doen van dat recht of rechtsmiddel.

15.4 Evenmin kan enige enkele instantie van gebruikmaking, dan wel gedeeltelijke gebruikmaking van een dergelijk recht of rechtsmiddel leiden tot uitsluiting van enige verdere of toekomstige gebruikmaking ervan of tot uitsluiting van gebruikmaking van enig ander recht of rechtsmiddel uit hoofde van de overeenkomst of enig ermee verband houdend document of de wet.

15.5 Koper is niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen krachtens de overeenkomst over te dragen of te delegeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Goede Visuele Communicatie BV, welke toestemming niet onredelijk zal worden onthouden.

15.6 Indien De Goede Visuele Communicatie BV met twee of meer (rechts)personen één overeenkomst heeft gesloten, is ieder dezer (rechts)personen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming van de verbintenis, die voor hen uit deze overeenkomst voortvloeit. Van het met twee of meer (rechts) personen sluiten van een overeenkomst is eveneens sprake indien aan De Goede Visuele Communicatie BV wordt verzocht leveringen en/of facturen te richten aan gelieerde vennootschappen. Deze laatste worden dan eveneens geacht zich hoofdelijk te hebben verbonden. Op eerste verzoek zullen deze (rechts)personen een verklaring ondertekenen waarin zij bevestigen dat zij zich hoofdelijk hebben verbonden voor de nakoming van de verbintenissen uit hoofde van de overeenkomst.

15.7 De tekst van de Nederlandse versie van deze algemene leveringsvoorwaarden is bij onduidelijkheid in een vertaalde versie beslissend.

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DEGOEDE VISUELE COMMUNICATIE BV

Meer weten?

Ben je geïnteresseerd in onze meerwaarde of in een van onze oplossingen? Vul dan je gegevens in, en we nemen zo snel mogelijk contact met je op!
LET OP: WIJ NEMEN GEEN OPDRACHTEN VAN PARTICULIEREN AAN.